Semalt: Internet galplyklary we kezzaplar hakda bilmeli zatlaryňyz

Internet galplygy, kimdir biriniň emläginden peýdalanmak üçin internet programma üpjünçiligini ýa-da hyzmatlaryny bikanun ulanmak. Her ýyl internet web sahypalary, e-poçta we şuňa meňzeş zatlar arkaly millionlarça milliard dollar ogurlanýar. Birnäçe ýokary derejeli hakerler pidalary duzamak we pullaryny internetde almak üçin täzelenen satyjylaryň atlaryny ulanýarlar. Wagtyň geçmegi bilen internet galplygy raýatlar we hukuk goraýjy guramalar üçin esasy alada öwrüldi.

Semalt” müşderisiniň üstünlikleriniň dolandyryjysy Ross Barber jenaýat işiniň bu görnüşi barada möhüm maglumatlary berýär.

Özüňizi nädip goramaly

Internetde galplyklaryň görnüşleri barada hemme zady bilýän bolsaňyz, özüňizi internetde goramak mümkin. Ogurlanan kredit kartoçkalary, näbelli e-poçta, lotereýa, ygtybarly web sahypalary we galp auksionlar onlaýn aldawlaryň iň köp ýaýran görnüşleri. Internetde howpsuz bolmak üçin kesgitlenen düzgün ýok; Şeýle-de bolsa, kredit kartoçkalaryňyzyň jikme-jikliklerini saklamak bilen özüňizi gorap bilersiňiz. Şeýle hem näbelli goşundylara basmazlyk we ulanyjy adyňyzy ýa-da parolyňyzy üçünji tarap bilen paýlaşmazlygyňyz möhümdir.

Pidasy bolsaňyz näme etmeli

Şu günler onlaýn aldawçylaryň sany köpelýär, şonuň üçin birnäçe zady ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz:

  • 1. Diňe hakyky şahsyýetnamalardan gelen e-poçtalara jogap beriň. Spam bukjanyňyz ep-esli e-poçta alýan bolsa, olary mümkin boldugyça ir pozmaly.
  • 2. Hiç bir hakyky işde wiza gaýtadan işlemek, şahadatnama we administratiw töleg ýaly töleg talap edilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Kimdir biri size iş teklip etse we töleg tabşyrmagyňyzy islese, sizi duzaga saljak bolup biler.
  • 3. Lotereýa utduňyz diýýän biri bilen duzaga düşmeli däl. Onlaýnde beýle zat ýok, şonuň üçin hakerler diňe sizi özüne çekip, puluňyzy ogurlamak isleýärler.

Puluňyzy nädip yzyna almaly

Kiber kanunlary kanuny çeşmeleri we puluňyzy yzyna almagyň ýollaryny hödürleýär. Şeýle kezzaplaryň pidasy bolsaňyz, internet jenaýat şikaýat merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Bu kompaniýa arz edip, puluňyzyň ogurlanan IP adresini yzarlar.

Mundan başga-da geleşikleriň bes edilmegi üçin müşderi jedellerini çözmek formuny bankyňyz bilen iberip bilersiňiz. Munuň üçin golaýdaky bank şahamçasyna ýüz tutup, ähli maglumatlary bermeli. Kazyýet şikaýatlaryňyz barada goşmaça derňew geçirip biler we bu mesele dokuz-on bir aýyň içinde diňlener we karar berler.

Internet aldawynyň görnüşleri

Ine, hukuk goraýjy we gözegçilik ediji guramalaryň we sarp ediji guramalaryň görýän internet aldawlarynyň esasy görnüşleri:

  • Onlaýn auksion we bölek satuw shemalary

Galp shemalar köplenç has köp adamy özüne çekmek üçin auksion web sahypalarynda peýda bolýar. Hakerler size ajaýyp mukdarda ýa-da başga ýurtlara syýahat hödürläp, bu shemalar arkaly puluňyzy ogurlamaga synanyşýarlar.

  • Iş mümkinçiligi

Kimdir biri e-poçta arkaly habarlaşyp, iş mümkinçiligini hödürlese, sizi duzaga saljak bolup biler. Iş mümkinçilikleri hiç haçan şahsy e-poçta belgileri arkaly hödürlenmeýär.

  • Şahsyýet ogurlygy we galplyk

Käbir internet aldaw shemalary şahsyýet ogurlyklaryny öz içine alýar - şahsy maglumatlaryňyzy nädogry almak we aldaw ýa-da kezzapçylyk bilen ulanmak.

mass gmail